Na stiahnutie vo formáte PDF


Obchodný zástupca: INAT s.r.o. Kosmonautu 418/1, 62500 BRNO info@inat.cz


Rotačná rašpľa
Univerzálny nástroj  pre uhlové brúsky
Na drevo a mäkké materiály

Pred použitím rotačnej rašple je potrebné vykonať nasledujúce:

Dodržiavajte všeobecné bezpečnostné pokyny na zaobchádzanie s uhlovou brúskou.
Na ochranu pred úderom elektrickým prúdom, inými zraneniami alebo nebezpečenstvom požiaru, je potrebné pri používaní uhlovej brúsky a rotačnej rašple dodržiavať nasledujúce základné bezpečnostné opatrenia.

 1. Všimnite si technické údaje (pripojenie, výkon motora, maximálny počet obrátok, veľkosť kotúčov a označenie triedy elektrickej bezpečnosti).
 2. Prečítajte si a dodržiavajte všetky tieto upozornenia predtým, ako začnete zariadenie a rotačnú rašpľu používať. Tieto bezpečnostné pokyny dobre uschovajte. Pokiaľ rotačnú rašpľu niekomu zapožičiate, priložte k nej v každom prípade aj tieto pokyny.
 3. Rotačná rašpľa je určená na spracovanie mäkkých materiálov (drevo, plast, guma, styropor, syntetická živica). Nehodí sa na spracovanie kovov.
 4. Výmena rotačnej rašple: Vybrať sieťovú zástrčku.
 5. Pred montážou si overte správnosť rotačnej rašple. Pred použitím vždy prekontrolujte povolený počet obrátok kotúča (vyznačené). Použitie poškodenej alebo iným spôsobom deformovanej rotačnej rašple nie je povolené.
 6. Stisnite aretačné tlačidlo a nechajte kotúč zaklapnúť .
 7. Za pomoci hákového kľúča uvoľnite upínaciu objímku. Dbajte na  správne umiestnenie so zreteľom na nerovný povrch rotačnej rašple. Výmena rotačnej rašple závisí od typu prístroja.
 8. Vymeňte kotúč a za pomoci hákového kľúča utiahnite pevne upínaciu objímku, aretačné tlačidlo pritom pridržte stlačené .
 9. Nenechajte žiadne náradie zastrčené v prístroji.
 10. Vyhnite sa neúmyselnému spusteniu.
 11. Pred použitím rotačnej rašple je potrebné starostlivo skontrolovať bezpečnostné zariadenie alebo ľahko poškodené diely tak, aby fungovali bez poruchy.
 12. Zapnite uhlovú brúsku a vykonajte skúšobný chod. Nechajte prístroj bežať naprázdno po dobu asi 30 sek., než s ním začnete pracovať. Nevyvážené a poškodené kotúče je nutné okamžite vymeniť.

ROTO RASP installation

Upozornenie: Nikdy nestláčajte aretačné tlačidlo, pokiaľ je prístroj v prevádzke

UPOZORNENIE!

Bezpečná práca

 1. Prach, ktorý sa tvorí pri spracovaní dreva , gumy apod., je zdraviu škodlivý. Pri práci, v priebehu ktorej  prach vzniká, použite dýchaciu masku.
 2. Pri brúsení dbajte na bezpečnú pracovnú podložku.
 3. Na pracovisku  je potrebné udržiavať poriadok a čistotu.
 4. Postarajte sa o dobré osvetlenie a vetranie.
 5. Uhlovú brúsku nepoužívajte v blízkosti horľavých tekutín, plynov alebo práškových materiálov.
 6. Spracovávaný predmet pevne uchyťte pomocou vhodného upínacieho zariadenia.
 7. Dejte si pozor na to, aby sa pred začiatkom opracovávania v blízkosti nenachádzali žiadne klince, šrouby, skoby a podobné kovové súčiastky.
 8. Rozptyľovanie pri práci môže viesť ku strate kontroly nad prístrojom. Deťom, iným osobám a zvieratám zabráňte v prístupe na vaše  pracovisko. Odrezky môžu odletieť a spôsobiť zranenie aj mimo bezprostredné okolie pracovnej oblasti.
 9. Bezpodmienečne používajte ochranné okuliare. V závislosti na druhu materiálu, ktorý opracovávate, druhu uhlovej brúsky, ktorú používate, stavu pracoviska a doby trvania práce použite aj iné ochranné prostriedky. Na osobnú ochranu slúžia: ochranné rukavice, ochranná maska, klapky na uši a protišmyková  ochranná obuv.
 10. Noste vhodné pracovné oblečenie. Nenoste široké oblečenie ani  šperky, mohli by ich zachytiť pohyblivé časti prístroja. V prípade dlhých vlasov noste, prosím, sieťku na vlasy.
 11. Overte si, či na uhlovej brúske nie sú (odborne) namontované prípadné zariadenia na vsávanie alebo zachytávanie oddelených čiastočiek.
 12. Nepreceňujte svoje schopnosti. Vyhnite sa nútenému držaniu a zaistite si bezpečný postoj.
 13. Držadlá udržujte suché a zbavené oleja a mastnoty. Pravidelne kontrolujte kábel brúsky a v prípade poškodenia ich nechajte vymeniť osvedčeným špecialistom.
 14. Pri brúsení netlačte brúsny kotúč do opracovávaného predmetu, ale ním rovnomerne pohybujte sem a tam.
 15. Príliš veľká záťaž v priebehu brúsenia uhlovej brúske škodí a zvyšuje opotrebovanie brúsneho kotúča. Výkon pri brúsení sa zhorší.
 16. Používanie kotúčov po požití drog, alkoholu alebo liekov je zakázané.  Buďte pozorní. Dávajte si pozor na to, čo robíte. Pracujte s rozumom. Uhlovú brúsku nepoužívajte, keď ste nesústredení.
 17. Opotrebované alebo poškodené rotačné rašple nepoužívajte.
 18. Oprava nie je  povolená.
 19. Nie je vhodné pre stlačený vzduch.
 20. Kotúč sa nesmie chladiť  tekutinami.
 21. Uhlovú brúsku neodkladajte , pokiaľ sa rotačná rašpľa neprestane krútiť. Nikdy nezastavujte rotáciu rotačnej rašple pri použití postrannej sily.
 22. Po opracovávaní môže byť rotačná rašpľa ešte horúca, nedotýkajte sa jej, je tu nebezpečenstvo popálenia .
 23. Práca  s kotúčom je povolená iba tým osobám,  ktoré sú oprávnené pracovať s uhlovou brúskou, a ktoré poznajú všetky  možné nebezpečenstvá , ktoré sa viažu k používanou rotujúcich brusných kotúčov a tiež ochranné opatrenia.

Uskladnenie rotačnej  rašple:

 • Rotačná rašpľa by mala byť uložená mimo dosahu detí na suchom, vysoko  položenom alebo  uzamknutom mieste.
 • Dajte pozor na to, aby nedošlo k poškodeniu hrán.
 • Na kotúč nepokladajte žiadne predmety.
 • Kotúč udržujte ostrý a čistý, bude pracovať lepšie a bezpečnejšie.

Likvidácia rotačnej  rašple:

 • Rotačná rašpľa  je zostavená z oceľového plechu a z umelej hmoty, ktorá sa dá po oddelení celkom recyklovať. Vyhodenie spoločne s domovými odparkami nie je povolené, kotúč musí byť zlikvidovaný na súlade s miestnymi predpismi.

Výrobca a jeho zástupca nenesú zodpovednosť za škody, ktoré sú spôsobené  nevhodným použitím alebo spojením s produktmi iných výrobcov.


PONUKA


CERTIFIKÁTY