Download PDF


Obchodní zástupce pro ČR: INAT s.r.o. Kosmonautu 418/1, 62500 BRNO info@inat.cz


Je určen k použití na ruční rotační úhlové brusce.

Univerzální nástroj pro zpracování měkkých materiálů jako:

dřevo

plastika

guma

apod

Inovativní chorvatský výrobek, univerzální nástroj pro zpracování měkkých materiálů jako dřevo, plastika, guma, apod. Je určen k použití na ruční rotační úhlové brusce. Instalací nástroje na úhlovou brusku lze snadno zpracovávat měkké materiály jako je dřevo, plast, guma, atd. Díky své konstrukci je možné oddělit větší množství pilin, než je možné s brusným kotoučem nebo brusným papírem. Snadná instalace a použití nevyžaduje zvláštní technické znalosti a dovednosti.

“Současný stav”

Známé nástroje, které jsou instalovány na úhlové brusky, jako je brusný kotouč nebo smirkový papír, mají určité nevýhody. Při zpracování měkkých materiálů jako je dřevo nebo plast s brusným kotoučem nebo smirkovým papírem, dochází rychle k zaplnění pracovní plochy, respektive piliny zaplní prostor mezi řeznými zrny kotouče což snižuje účinek broušení, zvětšuje se tření mezi nástrojem a surovinou, čímž se také zvyšuje teplota na pracovní ploše. S takto zaplněným brusným kotoučem je znemožněna další práce a dochází ke “spalování” povrchu, navíc díky měkkosti materiálu nevyniknou jeho samoostřící vlastnosti. Podobný problém nastane při použití brusného papíru, kde kromě výše uvedeného se vyskytuje poměrně rychlá spotřeba, způsobená jeho konstrukcí jako takovou.

Cílem “Rotační rašple” je rozšířit škálu nářadí pro zpracování měkkých materiálů oddělováním částic. Tímto nástrojem se umožňuje zpracování s větší účinností ve smyslu množství oddělených částic v časové jednotce ve srovnání s již známými nástroji pro úhlovou brusku. Montáž nástroje na úhlovou brusku se provádí utažením na její osu přes originální upínací objímku a matici brusky. Rotací nástroje na brusce v rozmezí 1.500-10.000 otáček je dosaženo kinematiky potřebné pro řezání materiálů.

“Přednosti”

Rotační rašple je vyrobena z ocelového plechu 0,7 a termochemicky zpracována. Oddělování částic řeší hroty na ploše nástroje, které jsou zároveň řezné ostří a pod každým hrotem je otvor pro odstranění oddělených částic, které brání naplnění prostoru na ploše nástroje a umožňují tak kontinuální práci.

“Využití”

Samotná velikost částic závisí na tlaku nástroje na zpracovávanou oblast a je omezena velikostí hrotů. Tvarem pracovní plochy má “Rotační rašple” je zakulacená, tedy vhodná pro zpracování plochých a šikmých povrchů, jakož i zpracování hran, poloměrů, atd.


FORMY


CERTIFIKÁTY


NÁVOD K POUŽITÍ

Stáhnout ve formátu PDF

Před použitím rotační rašple je třeba provést následující:
Dodržujte obecné bezpečnostní pokyny pro zacházení s úhlovou bruskou. Kvůli ochraně před ránou elektrickým proudem, jinými zraněními či nebezpečím požáru je třeba při použití úhlové brusky a rotační rašple dbát následujících základních bezpečnostních opatření

 • Povšimněte si technických údajů (připojení, výkon motoru, maximální počet otáček, velikost kotoučů a označení třídy elektrické bezpečnosti).
 • Přečtěte si a dbejte všech těchto upozornění předtím, než začnete zařízení a rotační rašpli používat. Tyto bezpečnostní pokyny dobře uchovejte. Pokud rotační rašpli někomu vypůjčíte, přiložte k ní v každém případě i tyto pokyny.
 • Rotační rašple je určena pro zpracování měkkých materiálů (dřevo, plast, guma, styropor, syntetická pryskyřice). Nehodí se ke zpracování kovů.
 • Výměna rotační rašple: Vytáhnout síťovou zástrčku.
 • Před montáží si ověřte správnost rotační rašple. Před použitím vždy překontrolujte povolený počet otáček kotouče (natištěno). Použití poškozené nebo jiným způsobem deformované rotační rašple není povoleno
 • Stiskněte aretační tlačítko a nechte kotouč zaklapnout.
 • Pomocí hákového klíče uvolněte upínací objímku. Dbejte na správné umístění se zřetelem na nerovný povrch rotační rašple. Výměna rotační rašple závisí na typu přístroje.
 • Vyměňte kotouč a pomocí hákového klíče utáhněte pevně upínací objímku, aretační tlačítko přitom přidržte stisknuté
 • Nenechte žádné nářadí zastrčené v přístroji.
 • Vyhněte se neúmyslnému spuštění.
 • Před použitím rotační rašple je třeba pečlivě překontrolovat bezpečnostní zařízení či lehce poškozené díly tak, aby fungovaly bez závady.
 • Zapněte úhlovou brusku a proveďte zkušební chod. Nechte přístroj běžet naprázdno po dobu přibližně 30 sec., než s ním začnete pracovat. Nevyvážené a poškozené kotouče je třeba okamžitě vyměnit.

 

ROTO RASP installation

Upozornenie: Nikdy nestláčajte aretačné tlačidlo, pokiaľ je prístroj v prevádzke

UPOZORNĚNÍ!

Bezpečná práce

 • Prach, tvořící se při zpracování dřeva, gumy apod., je zdraví škodlivý. Při práci, během které prach vzniká, použijte dýchací masku.
 • Při broušení dbejte na bezpečnou pracovní podložku.
 • Na pracovišti je třeba udržovat pořádek a čistotu.
 • Postarejte se o dobré osvětlení a větrání.
 • Úhlovou brusku nepoužívejte v blízkosti hořlavých tekutin, plynů či práškových materiálů.
 • Zpracovávaný předmět pevně uchyťte pomocí vhodného upínacího zařízení.
 • Dejte si pozor na to, aby se před začátkem opracovávání v blízkosti nenacházely žádné (hřebíky, šrouby, skoby a podobné kovové součástky).
 • Rozptylování při práci může vést ke ztrátě kontroly nad přístrojem. Dětem, jiným osobám a zvířatům zabraňte v přístupu k vašemu pracovišti. Odřezky mohou odletět a způsobit zranění i mimo bezprostřední okolí pracovní oblasti.
 • Bezpodmínečně používejte ochranné brýle. V závislosti na druhu materiálu, který opracováváte, druhu úhlové brusky, kterou používáte, stavu pracoviště a doby trvání práce užijte i jiných ochranných prostředků. K osobní ochraně slouží: ochranné rukavice, ochranná maska, klapky na uši a protiskluzová ochranná obuv.
 • Noste vhodné pracovní oblečení. Nenoste široké oblečení či šperky, mohly by je zachytit pohyblivé části přístroje. V případě dlouhých vlasů noste prosím síťku na vlasy.
 • Ověřte si, zda na úhlové brusce nejsou (odborně) namontována případná zařízení k vsávání či zachycování oddělených částeček.
 • Nepřeceňujte své schopnosti. Vyhněte se nucenému držení a zajistěte si bezpečný postoj.
 • Rukojeti udržujte suché a zbavené oleje a mastnoty. Pravidelně kontrolujte kabel brusky, a v případě poškození jej nechte vyměnit osvědčeným specialistou.
 • Při broušení nevtlačujte brusný kotouč do opracovávaného předmětu, nýbrž jím stejnoměrně pohybujte sem a tam.
 • Příliš velká zátěž během broušení úhlové brusce škodí a zvyšuje opotřebení brusného kotouče. Výkon při broušení se zhorší.
 • Používání kotoučů po požití drog, alkoholu či léků je zakázáno. Buďte pozorní. Dávejte si pozor na to, co děláte. Pracujte s rozumem. Úhlovou brusku nepoužívejte, pokud jste nesoustředění.
 • Opotřebované či poškozené rotační rašple nepoužívejte.
 • Oprava není povolena.
 • Není vhodné pro stlačený vzduch.
 • Kotouč se nesmí chladit tekutinami.
 • Úhlovou brusku neodkládejte, dokud se rotační rašple nepřestane točit. Nikdy nezastavujte rotaci rotační rašple za použití postranní síly.
 • Po opracovávání může být rotační rašple ještě horká, nedotýkejte se jí, je zde nebezpečí popálení.
 • Práce s kotoučem je povolena jen těm osobám, které jsou oprávněné pracovat s úhlovou bruskou, a které znají všechna potenciální nebezpečí, vázající se k používání rotujících brusných kotoučů a tatéž ochranná opatření.
Uskladnění rotační rašple:
 • Rotační rašple by měla být uložena mimo dosah dětí na suchém, vysoce položeném či uzamčeném místě.
 • Dejte pozor na to, aby nedošlo k poškození hran.
 • Na kotouč nepokládejte žádné předměty.
 • Kotouč udržujte ostrý a čistý, bude pracovat lépe a bezpečněji.
Likvidace rotační rašple:
 • Rotační rašple je sestavena z ocelového plechu a z umělé hmoty, která se dá po oddělení zcela recyklovat. Vyhození spolu s domovními odpadky není dovoleno, kotouč musí být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

Výrobce a jeho zástupce nenesou zodpovědnost za škody, které jsou způsobeny nevhodným použitím či ve spojení s produkty jiných výrobců.