Brukerveiledning – Roto Slip (PDF)


For tre og myke materialer
Før bruk av innovativ ROTO SLIP er det viktig å gjøre følgende:
Les bruksanvisningen, for sikker håndtering med vinkelsliper!
Feil håndtering av ROTO SLIP kan føre til feil, brann eller skader.

 

 • Les de tekniske spesifikasjonene for din slipemaskin (kapasitet, turtall , sikkerhetsklasse etc.).
 • Les hele bruksanvisningen og ta vare på den for ev. seinere bruk. Hvis ROTO SLIP lånes bort, skal bruksanvisningen følge med, slik at den som låner verktøyet kan lese om sikker håndtering av ROTO SLIP.
 • ROTO SLIP er beregnet for bearbeiding av myke materialer som tre, plast, gummi, polystyren etc. Kan også brukes til bearbeiding av myke metaller som aluminium, kobber, tinn etc., men ikke til jern og stål.
 • Montering av ROTO SLIP:
  • Kontroller at ROTO SLIP er hel før montering. Hvis ROTO SLIP er sprukket eller på annen måte ødelagt, må den ikke tas i bruk.
  • Påse at vinkelsliperen ikke er koblet til strømnettet.
  • Plasser tilsvarende skive på vinkelsliperens aksel.
  • Plasser ROTO SLIP på skiven og sentrer.
  • Plasser tilsvarende skive ovenfor ROTO SLIP og fest med nøkkel. Bruk kun originale deler til innfesting.
  • Kontroller at beskyttelsesdekselet sitter ordentlig fast. Vinkelsliperen må ikke brukes uten dekselet.
  • Sjekk med hånden at ROTO SLIP roterer fritt.
  • Start vinkelsliperen og foreta en prøvesliping i ca. 30 sekunder med maksimalt turtall. Hvis det skulle oppstå større vibrasjoner eller andre feil må maskinen skrus av umiddelbart og årsak utredes.

 

ROTO RASP installation

OBSERVER!

Sikkerhet på arbeidsplassen

 • Bearbeiding med ROTO SLIP bør skje på en åpen plass. Underlaget bør være plant og uten hindringer, slik at man kan bevege seg fritt på arbeidsplassen. Arbeidsplassen bør også være godt opplyst.
 • Unngå å jobbe nær lett antennelige væsker, gasser og annet brennbart materiale.
 • Gjenstanden som skal bearbeides må være festet og klar for bearbeiding.
 • Fjern metallgjenstander, som skruer, spikre etc., fra arbeidsemnet før arbeidet startes.
 • Forlat ikke arbeidsplassen uten tilsyn, når strømmen er tilkoblet. Dyr, barn og andre personer må holdes på god avstand mens arbeidene pågår. Spon, fliser og liknende kan lett fyke langt og føre til skader.
 • Bruk alltid vernebriller. Benytt også annet verneutstyr, avhengig av materialet som bearbeides, utstyret som brukes og plassen du jobber på. Annet verneutstyr kan være vernehansker, visir, maske, hørselvern og sklisikre sko. Dersom det er mulig å montere avsug på din vinkelsliper, så påse at dette utstyret er riktig montert.
 • Klærne skal være tilpasset jobben som utføres. Vide klær, langt hår, smykker etc. kan feste seg i roterende deler og forårsake skader. Sørg for en stabil arbeidsstilling og god balanse.
 • Arbeidsgrepet om vinkelsliperen skal være på dens isolerte deler. I en uforutsett situasjon kan sliperens strømkabel skades eller kappes.
 • Vinkelsliperen og ROTO SLIP må ikke overbelastes. Det oppnås ikke bedre resultat dersom du presser ROTO SLIP mot arbeidsemnet, kun at maskinen får unødig stor belastning og at ROTO SLIP slites raskt. Det må ikke brukes kjølevæsker eller oljer i kombinasjon med ROTO SLIP.
 • Bruk ikke ROTO SLIP hvis du er trett, uopplagt eller påvirket av medisiner, alkohol eller andre rusmidler.
 • Bruk ikke ROTO SLIP som er utslitt eller skadet. ROTO SLIP må ikke brukes til sliping av sløve tenner.
 • For å få en jevn slitasje bør man benytte hele ROTO SLIPs flate.
 • Sørg for at motoren har stoppet helt og alle deler står stille før du legger maskinen fra deg. Maskinen må aldri stoppes ved å presse på skiven inn fra siden.
 • ROTO SLIP blir varm ved bruk. Den må ikke berøres før den har blitt avkjølt.
 • For å benytte ROTO SLIP, bør man ha lært hvordan en skal håndtere roterende elektriske maskiner og være kjent med potensielle som er forbundet med dette. Man må også vite hva slags verneutstyr den spesifikke jobben krever. Når ufaglærte skal bruke verktøyet, må det skje under tilsyn av en kyndig person. ROTO SLIP må ikke benyttes av personer med noen form for handikap, uten tilsyn av en kyndig person, som kan ha ansvar for brukerens sikkerhet.

Oppbevaring av ROTO SLIP

 • ROTO SLIP skal oppbevares tørt.
 • ROTO SLIPs overflate må ikke være i kontakt med metallflater.
 • Deformert eller utslitt ROTO SLIP må ikke brukes.

Avfallshåndtering

ROTO SLIP er produsert av stål og innfestingen av polypropylen, som kan resirkuleres. Den må ikke kastes sammen med husholdningsavfall, men på spesielle plasser for metall.
Når produktet skal kasseres, må det skje i henhold til lokale forskrifter. Ved usikkerhet, ta kontakt med lokale myndigheter.


FORMER


SERTIFIKATER